tr

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

20.05.2022
13
Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

Cinsel taciz suçu ve cezası, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altıda son olarak düzenlenmiş cinsel taciz suçu ve cezası TCK’nın 105/1 maddesinde belirtilmiştir. Cinsel saldırı, cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçları ile cinsel taciz suçunu birbirinden ayıran en önemli durum fail ile suçun mağduru arasında suçun gerçekleşmesi sırasında herhangi bir fiziksel temasın bulunmamasıdır.

Cinsel taciz mağdura taciz amacıyla cinsel içerikli sözler söylemek gibi sözlü olabileceği gibi cinsel organını göstermek, bu anlamda el – kol hareketi yapmak gibi hareketlerle de gerçekleşebilmektedir.

Sözlü cinsel taciz mağdur ile failin karşı karşıya olduğu durumlarda olabileceği gibi, failin mesaj, e posta veya mektup gibi iletişim araçları kullanarak da cinsel taciz suçunu işlemesi mümkündür. Herhangi bir yöntem ile mağdura cinsel ilişki teklifinde bulunmak dahi TCK 105/1 maddesinde belirtilen cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Cinsel Taciz Suçu Cezası

Basit cinsel taciz suçu cezası TCK 105/1 maddesinde, daha ağır cezayı gerektiren halleri ise TCK 105/2 maddesinde sıralanmıştır. TCK 105/1 maddesine göre özetle; bir kimseyi cinsel amaçla taciz eden kişi mağdurun şikâyeti üzerine, “üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına” hükmolunur.

Cinsel taciz mağdurunun çocuk olması halinde “altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına” hükmolunur denilmek suretiyle cinsel taciz suçu işleyen fail hakkında öngörülen hapis ve para cezaları yasada belirtilmiştir. Madde metninde yazılı “çocuk” ile ceza hukuku açısından her yaşta çocuk kast edilmiş olup on sekiz yaşından küçük herke çocuk olarak kabul edilmektedir.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Cinsel taciz suçunun faili; Fail açısından özgü bir suç olmamakla beraber cinsel taciz suçunun faili erkek veya bayan olabilmektedir. Cinsel taciz suçunun mağduru; Mağdur açısından da özgü bir suç değildir, mağdur erkek veya bayan olabileceği gibi mağdur veya fail aynı cinsiyette de olabilmektedir.

Failin hareketi; Cinsel taciz suçu kasten işlenebilen suçlardan olup, genel bir tanımı olmamakla beraber gerek yargılama yapmakla görevli yerel mahkeme, gerekse istinaf ve temyiz incelemesinde görevli yüksek mahkemeler vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin cinsel anlamda mağdura huzursuzluk ve rahatsızlık verecek ölçüye varan her türlü cinsel davranışı, cinsel taciz olarak kabul etmişlerdir.

Cinsel Taciz Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

Cinsel taciz suçunun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkilerin sağlamış olduğu kolaylıklardan faydalanmak suretiyle işlenmesi (TCK 105/2-a); Kamu görevlisinin tanımı TCK 6/1 maddesinde yapılmış olup tanıma göre özetle kamu görevlisi; “kamusal bir faaliyetin yürütülmesi için atama ya da seçilme yoluyla veya herhangi bir surette geçici ya da sürekli olarak bu faaliyete katılan kişi olarak tanımlanmıştır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere kamu görevinin sürekli ya da geçici olarak üstlenilmesi konusunda bir ayrım yapılmamıştır. Ancak cinsel taciz suçunun bu nitelikli halinin uygulanabilmesi için kamu görevlisinin görevinden doğan bir kolaylıktan faydalanması gerekmektedir. Bu madde ile ayrıca aile içi cinsel taciz suçu daha ağır cezayı gerektiren hal olarak düzenlenmiştir.

Eğitici, öğretici, vasi, bakıcı ya da koruyucu aile ya da sağlık hizmeti veren veya bakım, koruma, gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenen cinsel taciz suçu (TCK 105/2-b); Örnek yoluyla açıklamak gerekirse öğretmenin öğrencisine ya da doktor, hemşire ya da hasta bakıcı gibi kimselerin hastalara yönelik cinsel taciz eylemi daha ağır cezayı gerektiren haller olarak kabul edilmiştir.

Aynı iş yerinde çalışmış olmanın sağladığı kolaylıklardan faydalanmak suretiyle yapılan iş yerinde cinsel taciz suçu (TCK 105/2-c); Failin aynı iş yerinde çalışmış olmanın verdiği kolaylıkları kullanmak suretiyle mağdura yönelik cinsel taciz suçunu işlemesi hali daha ağır cezayı gerektiren bir hal olarak kabul edilmiştir. Suçun bu şekilde daha ağır cezayı gerektiren halinin uygulanmasında fail ile mağdur arasındaki ast üst ilişkinin bir önemi bulunmamaktadır.

Mesaj Göndererek Cinsel Taciz Suçu

Posta ya da elektronik haberleşme araçları vasıtasıyla cinsel taciz suçu (TCK 105/2-d); Madde içeriğinden de anlaşılacağı üzere yazılı posta, e-posta gibi elektronik şekilde ya da cep telefonu gibi araçlar vasıtasıyla cinsel taciz suçunun işlenmesi daha ağır cezayı gerektiren haller olarak düzenlenmiştir. Teknolojinin giderek gelişmesi ve yaygınlaşması ile günümüzde çoğunlukla cinsel taciz suçu cep telefonu ile mesaj göndermek suretiyle işlenmektedir.

Teşhir Etmek Suretiyle Cinsel Taciz Suçu

Teşhir suretiyle cinsel taciz suçu (TCK 105/2-e); Cinsel taciz suçunun bir başka daha ağır cezayı gerektiren hali failin mağdura yönelik cinsel anlamda bir organını göstermesidir. Ancak suçun oluşmasında ve cinsel taciz suçunun nitelikli halinin uygulanabilmesi açısından failin bu teşhir eylemini mağdura yönelik yapması gerekmekte mağdurun bu eylemi görerek anlaması gerekmektedir. Failin herhangi bir hedef göstermeksizin cinsel anlamda herhangi bir organını teşhir etmesi TCK 225. Maddesinde belirtilen “hayâsızca hareketler” suçunu oluşturmaktadır.

Failin yukarıda belirtilen şekillerde cinsel taciz sunu işlemesi halinde TCK 105/1 maddesi gereğince verilecek olan “üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ve çocuklara karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasının” yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca cinsel taciz suçundan dolayı mağdurun okulu bırakmak zorunda kalması, işinden veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması durumunda fail hakkında verilecek ceza bir yıldan az olamaz denilmek suretiyle nitelikli cinsel taciz suçunun cezaları belirtilmiştir.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet

Cinsel taciz suçu şikâyete bağlı suçlardan olup mağdurun kendisine yönelik bir cinsel taciz suçunu öğrenmesinden itibarın altı ay içinde yetkili makamlara fail hakkında şikâyet hakkını kullanması gerekmektedir. Ancak suçun vücut dokunulmazlığına karşı suçlar kapsamında olması nedeniyle cinsel taciz suçu uzlaşma kapsamında değildir.

Cinsel Taciz Suçunda Yargılama

Cinsel taciz suçunun TCK 105/1 maddesinde belirtilen ceza alt ve üst sınırları dikkate alındığında atılı suçu işlediği tespit edilen fail hakkında yapılacak yargılamada görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Cinsel Taciz Suçu Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 231/6 maddesinde belirtilmiş olup, cinsel taciz suçu ve cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ceza alt ve üst sınırları dikkate alındığında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının uygulanmasına müsait suçlardandır. Fail hakkında CMK 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanabilmesi için;

  • Sanık hakkında daha önce herhangi bir kasıtlı suçtan verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması,
  • Mahkeme tarafından sanığın başkaca bir suç işlemeyeceği konusunda kanaat getirilmesi,
  • Sanığın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmesi,
  • Sanık hakkında verilen hapis cezasının 2 yıl ve daha az bir ceza olması,

Hallerinin birlikte gerçekleşmesi halinde sanık hakkında cinsel taciz suçu nedeniyle CMK 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir. Cinsel taciz suçu ve cezası gibi benzer içeriklerimize Google ile ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?