tr

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

20.04.2022
19
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz. Kişisel verinin tanımı 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı “kişisel verilerin korunması kanununun 3/1-d maddesinde yapılmış olup özetle kişisel veri; “kimliği belirli veya belirlenmesi mümkün olan gerçek kişiye ait her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu bakımından “kişisel veriler” oldukça geniş bir alana sahip olup; kişinin doğum tarihi, TC kimlik numarası, ikamet adresi, telefon numarası, medeni hali, banka bilgileri ya da siyasi düşüncesi, parmak izi, sağlık bilgileri hatta kişinin DNA’sı gibi tüm bilgiler kişisel veri olarak nitelendirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇUNUN CEZASI

 TCK 135/1;  “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

TCK 135/2; “Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.” Denilmek suretiyle fail hakkında ön görülen cezalar belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ

 Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu TCK 135/1 maddesinde düzenlenmiş olup TCK 135/2 maddesinde ise suçun nitelikli halleri belirtilmiştir. Suçun oluşmasına en önemli etken verilerin ait olduğu kişinin rızası ve bilgisi dışında hareket edilmesidir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile özel hayatın gizliliği suçları birbirine oldukça benzer olması karşısında kişiye ait her türlü bilgi kişisel veri olabileceği gibi bu bilgiler özel hayata ilişkin olmaması da mümkündür. Veri; genel olarak gerektiğinde ilgilisi veya yetkili kişilerce kullanılmak üzere kaydedilen veya depolanan bilgi veya belgelerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU NİTELİKLİ HALLERİ

 Suçun nitelikli halleri TCK 135/2. Maddesinde düzenlenmiş olup, TCK 135/2 maddesine göre mağdura ait kişisel veriler “siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına” dair bilgiler içermesi halinde fail hakkında TCK 135/1 maddesinde belirtilen “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” yarı oranında arttırılır denilmek suretiyle kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun nitelikli halleri sıralanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME

 Mağdurun bilgisi ve rızası ile yetkili kişiye kişisel veri kapsamında değerlendirilen bilgileri başka bir kimse ile paylaşılmayacağı düşüncesi ile güvene dayalı olarak verilmesine karşın failin bu bilgileri yetkisiz ve ilgisiz kişilere vermesi veya ele geçirmesi TCK 136/1 maddesi uyarınca suç olarak düzenlenmiştir. Örnek yoluyla açıklamak gerekirse iş başvurusu için isim, soy isim, adres veya eğitim durumu gibi bilgilerin sorulduğu başvuru formundaki bilgilerin mağdurun rızası olmaksızın bir başkasına verilmesi TCK 136/1 maddesi kapsamında suç oluşturmaktadır. Failin bu bilgileri bir başkasına vermesinde herhangi bir şekilde menfaat veya çıkar temin edip etmemesi kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu oluşumu açısından bir önem arz etmemektedir. Aynı mahiyette kişisel veri olarak kabul edilen bu bilgilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi de suç olarak tanımlanmış, ancak failin bu verileri ele geçirme şekli ayrıca suç teşkil etmesi durumunda eylemin niteliğine göre başkaca suçlardan yargılanması da mümkün olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU CEZASI

TCK 136/1;  “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK 136/2; “Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.”

TCK 136/2 maddesinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun nitelikli halleri belirtilmiştir. Madde metnine göre suça konu kişisel verilerin Ceza Muhakemesi kanunun 236 maddesinin 5 ve 6. Fıkralarında belirtilen hallerde olması durumu TCK 136/1 maddesinde belirtilen (iki yıldan dört yıla kadar hapis) cezanın bir kat arttırılacağı belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ & KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME

VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

TCK 135 ve TCK 136 maddelerinde belirtilen suçlar;

  • “Kamu görevlisi tarafından kendisine görevinin vermiş olduğu yetkinin kötüye kullanılması suretiyle”,
  • “Belirli bir meslek veya sanatın sağlamış olduğu kolaylıktan yararlanmak suretiyle” işlenmesi halinde fail hakkında verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME (TCK 138)

Kişisel verileri yok etmeme suçu da TCK 135 ve TCK 136 maddelerinde olduğu gibi “özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar” başlığı altında TCK 138 maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Ceza hukuku açısından kişisel verilerin yok edilmesi “kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmeliğin” 4/1-c maddesinde tanımı yapılmış tanıma göre “kişisel verileri imha” edilmesi olarak nitelendirilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİ YOK ETMEME CEZASI

 TCK 138/1;  Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 138/2;  Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişisel verilerin yok edilmesi hakkında genel bir süre belirtilmemiş olmasına karşın suçun oluşmasında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi hakkında yönetmeliğin 11/3 maddesinde belirtilen verilerin yok edilme süresinin dolmasından 3 ay içerisinde usulünce yok edilmemesi halinde suç oluşabilecektir.

TCK 135, TCK 136 ve TCK 138 maddelerinde belirtilen “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “kişisel verileri yok etmeme” suçları şikayete bağlı suçlardan olmayıp mağdurun şikayeti aranmaksızın fail hakkında kamu adına gerekli soruşturma ve akabinde kovuşturma yapılması gereken suçlardandır. TCK 135,136 ve 138 maddelerinde belirtilen suçlar fail hakkında yasada belirtilen ceza alt ve üst sınırları karşısında şartların oluşması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi gibi kararlar verilmeye müsait suçlardan olup, belirtilen suçların şikâyete bağlı suçlardan olmaması ve “kişisel veri” kavramının ceza hukuku açısından geniş bir alana sahip olması ayrıca yargılama sonucunda failin hakkında hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilebileceği muhtemel olması hususları dikkate alınarak bu konuda ve ceza hukuku alanında uzman bir avukat aracılığı ile davanın sürdürülmesi gerek fail gerekse mağdur açısından daha yerinde olacaktır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?