tr

Tehdit Sucu Ve Cezası

13.06.2022
8
Tehdit Sucu Ve Cezası

Tehdit suçu ve cezası, birçok ülkenin temel yasalarında olduğu gibi “kişi hürriyeti ve güvenliği” Anayasamızca güvence altına alınmıştır. Tehdit suçu da bir çeşit kişi hürriyeti ve güvenliğine karşı suçlardandır. Tehdit suçu 5237 Türk Ceza Kanunun 106/1 maddesinde suç olarak tanımlanmıştır.

TCK 106/2 maddesinde ise tehdit suçu ve cezası nitelikli halleri belirtilmiştir.

Kelime anlamı itibariyle tehdit; Korkutmak, gözdağı vermek anlamlarına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Ceza hukuku açısından tehdit genel olarak; failin iradesine bağlı olarak gerçekleşmesi imkân dâhilinde olan gerçekleşmemiş ancak gerçekleştirileceği bahisle kişiye bu durumun iletilmesidir.

Failin eyleminin tehdit suçu olarak TCK 106/1 maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için kişinin haksız ve ağır bir zarara uğratılacağı yönünde bir söz teşkil etmesi gerekmektedir. Ceza hukuku açısından tehdit zorlayıcı bir nitelikte olabileceği gibi önleyici bir şekilde gerçekleşebilmektedir.

Basit Tehdit Suçunun Cezası

Tehdit suçunun tanımı ve suçu işleyen fail hakkında ön görülen ceza yaptırımlar TCK 106/1 maddesinde belirtilmiştir;

Basit tehdit, TCK 106/1; “Bir başkasını kendisinin veya bir yakınının hayatına vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

Tehdit suçu ile malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit suçunda ise, mağdurun şikâyeti üzerine “altı aya kadar hapis ya da adli para cezasına hükmolunur” denilmek suretiyle basit tehdit suçunu işleyen fail hakkında öngörülen hürriyeti bağlayıcı ve adli para cezaları belirtilmiştir.

Yukarıda TCK 106/1 maddesinden de anlaşılacağı üzere kanun koyucu tehdit suçunu vücut ya da cinsel dokunulmazlığa yönelik bir eylem ile gerçekleştirebileceği gibi TCK 106/1 maddesinin ikinci cümlesi ile tehdit suçunun malvarlığına yönelik olabileceğini belirtmiştir. Malvarlığına yönelik bir tehdit suçu bir çeşit suçun daha az cezayı gerektiren hali olarak kabul edilmiştir.

Tehdit Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

Silahla tehdit suçu TCK 106/2-a; Tehdit suçunun ilk nitelikli hali silahla işlenmesi durumudur. Failin tehdit suçu ile ciddiyeti ile mağdur üzerindeki etki göz önüne alınarak nitelikli ve daha ağır cezayı gerektiren hal olarak kabul edilmiştir.

Silahla tehdit suçu oluşumunda kullanılan silah kavramı TCK 6/f maddesinde belirtilen silah ve silahtan sayılır aletlerdir. TCK 6/f maddesinden de anlaşılacağı üzere silahtan kasıt sadece tabanca gibi ateşli silahlar olmayıp, saldırı veya savunma aracı olarak yapılmış her türlü kesici / delici aletler de TCK 106/2-a maddesinde belirtilen silah olarak kabul edilmiştir.

Silahla tehdit suçu oluşumu için silahın amacını yerine getirip getiremeyeceği durumunun suça bir etkisi bulunmamaktadır. Silahla tehdit suçunda kullanılan silahın mağdur üzerindeki korkutucu etki suçun oluşması basımından yeterlidir.

Örneğin silahın boş veya dolu olması ya da kuru sıkı tabanca olması suçun oluşumuna etki etmemektedir. Ayrıca failin silah veya silahtan sayılır aleti mağdura yöneltim yöneltmemesi bir etki yaratmamakta, mağdurun silahı görmesi dahi tehdit suçunun nitelikli halinin oluşumuna yeterli bir durum olarak kabul edilebilmektedir.

Silahla tehdit suçu cezası; Tehdit suçunun silahla işlenmesi halinde fail “iki yıldan beş yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

Kişinin kendini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle ya da imzasız mektup veya özel işaretlerle tehdit suçu (TCK 106/2-b); Failin gerek fiziksel özelliklerinde değişiklikler yaparak, gerekse yapay olarak değişiklik yaparak tehdit suçunu işlemesi daha ağır cezayı gerektiren bir hal olarak kabul edilmiştir.

Bu değişiklik, bıyık takmak, maske takmak, peruk takmak veya yüze makyaj yapmak gibi olabileceği gibi failin sesini değiştirmesi ile tehdit suçunu işlemesi nitelikli hal olarak kabul edilmiştir. Fail bu şekilde gerek kimliğinin tespitinin zorlaştırılması amacı ile gerekse, bu şekilde mağdur üzerinde daha çok etki bırakma amacı ile hareket edebilmektedir.

TCK 106/2-b maddesi ile ayrıca tehdit suçu göndereni bilinmeyen mektup, posta, kısa mesaj gibi yöntemlerle işlenmesi suçun nitelikli hali olarak kabul edilmiştir. Günümüzde daha çok sayal medya üzerinden sahte hesaplarla tehdit suçu işlenebilmektedir.

Birden fazla kişi ile tehdit suçu(TCK 106/2-c); Tehdit suçunun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi gerek mağdurun savunma imkânını kısıtlayacağı gibi, mağdur üzerinde bıraktığı etki daha fazla olmaktadır.

Tehdit suçunun birden fazla kişi ile işlenmesi halinde suça katılan her bir fail hakkında TCK 37/1 maddesinde belirtilen müşterek faillik hükümleri uygulanarak her bir fail tehdit suçundan dolayı ayrı ayrı cezalandırılacaktır.

Var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit (TCK 106/2-d); Kanun metninde belirtilen suç örgütlerinin aktif olarak var olup olmadığı suçun nitelikli hali oluşumunda bir etki yaratmamaktadır. Bu örgütler bilinen bir örgüt olabileceği gibi failin hayali ürünü olarak yaratılmış bir örgüt ismi de olabilmektedir suçun nitelikli hali açısından mağdurda bu yönde bir korkutucu etki bırakması yeterlidir.

Nitelikli tehdit suçunun cezası;Tehdit suçunun TCK 106/2 ve alt bentlerinde, yukarıda belirtilen haller ile işlenmesi durumunda fail “iki yıldan beş yıla kadar hapis” cezası ile cezalandırılacaktır.

Ayrıca TCK 106/3 maddesi ile failin tehdit suçunu işlemek amacı ile kasten öldürme, (TCK 81) kasten yaralama (TCK 86 ve TCK 87) ya da mala zarar verme suçlarını (TCK 151) işlemesi halinde ayrıca bu suçlar hakkında da yargılanacak ve hüküm giyecektir.

Tehdit Suçunun Unsurları

Tehdit suçu kasten işlenebilen suçlardandır. TCK 106/1 maddesindeki tanımından da anlaşılacağı üzere failin mağdura yönelik sözlerinin tehdit içerikli olarak kabul edilebilmesi için mağdurun veya bir başka yakınının ağır olmakla beraber haksız bir zarara uğratılacağı yönünde sözler olması gerekmektedir. Ayrıca bu sözlerin mağdur üzerinde huzur bozucu veya endişe yaratıcı bir ölçüde olması, bu sözlerin gerçekleşmesi mümkün veya ihtimal içinde olması gerekmektedir.

Tehdit Suçu Şikaye Bağlı Mıdır?

Yukarıda tehdit içerikli sözlerinin mağdurun veya bir yakının vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik olabileceği gibi kişinin malvarlığına yönelik de olabileceği belirtmiştik. TCK 106/1 maddesinin 1. Cümlesinde belirtilen basit tehdit suçu şikayete bağlı olmayıp soruşturma ve kovuşturması resen yapılan suçlardandır.

Ayrıca TCK 106/2 maddesinde belirtilen suçun nitelikli halleri de şikayet bağlı değildir. Ancak TCK 106/1 maddesinin ikinci cümlesinde belirtilen mağdurun malvarlığına yönelik bir tehdit suçu şikâyet bağlı olmaktadır.

TCK 106/1. Maddesinin ikinci cümlesinde belirtilen şekilde tehdit suçu işlenmesi halinde şikâyet süresi 6 ay olup mağdurun kendisine karşı bir tehdit suçu işlendiğini öğrenmesinden itibaren altı ay içinde en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek fail için şikâyet hakkını kullanması gerekmektedir.

Tehdit Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

TCK 106/1 maddesinin birinci cümlesi ile belirtilen basit tehdit suçu şikâyete bağlı olmamasına rağmen CMK 253/3 maddesi gereğince uzlaşmaya tabi olup, gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma aşamasında fail ile mağdur arasında uzlaşma sağlanamaması halinde failin cezalandırılacağı belirtilmiştir. TCK 106/2 maddesinde belirtilen nitelikli tehdit suçu şikâyete bağlı olmadığı gibi ayrıca uzlaşma hükümleri kapsamı dışında kalmaktadır.

Tehdit Suçu Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı

Tehdit suçu TCK 106/1 maddesinde belirtilen (basit tehdit) ceza alt ve üst sınırları itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulanması mümkün suçlardan olabilmektedir. Ancak CMK 231/6 maddesinde belirtilen şartların özellikle failin tehdit suçundan dolayı almış olduğu hürriyeti bağlayıcı cezanın iki yıl ve daha az süreli bir hapis cezası olması gerektiği başta olmak üzere diğer şartların birlikte gerçekleşmesi halinde mümkündür.

Tehdit Suçunda Görevli Mahkeme

Gerek TCK 106/1 maddesinde belirtilen basit tehdit, gerekse TCK 106/2 maddesinde belirtilen nitelikli tehdit suçlarının oluşması halinde sanık hakkındaki yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemeleridir. Diğer bütün güncel içeriklerimize erişim sağlayabilmek için Google taryıcısını kullanın.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?