tr

Şantaj Suçu Ve Cezası

10.06.2022
9
Şantaj Suçu Ve Cezası

Şantaj suçu ve cezası konusunda sizlere bu yazımızda bilgi vermeyi amaçladık. Şantaj suçu TCK’nın 107 maddesinde düzenlenmiş hürriyete karşı suçlardandır. Şantaj kelime anlamı itibariyle; “çıkar sağlamak amacı ile hareket ederek bir kimseyi aşağılayıcı, lekeleyici ya da gözden düşürmeye yönelik bir olayın açığa çıkarılması konusunda korkutmadır.

Anlaşılacağı üzere TCK 106 maddesinde düzenlenen tehdit suçu ile oldukça benzerlik göstermektedir. Bu bakımdan şantaj suçunu tehdit suçunun özel bir hali olarak nitelendirmek mümkündür.

Şantaj suçu ve tehdit suçunun ayrımını tam olarak yapmadan önce TCK 107 maddesinde belirtilen suçun ne anlama geldiğini ve suçu işleyen fail hakkında öngörülen cezai müeyyidenin ne olduğunu belirtelim.

Şantaj Suçu Cezası Nedir?

TCK 107/1; “Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından ya da yapmayacağından bahisle, herhangi bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası” ile cezalandırılır.”

TCK 107/2; “Kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla herhangi bir kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunması halinde fail birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. (bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası)

Tehdit ve şantaj suçları sevk maddeleri birlikte incelendiğinde şantaj suçunda özellikle “çıkar / menfaat” unsurları öne çıkmaktadır. Daha çok fail tehdit ile bir çıkar elde etme amacı gütmektedir.      

Şantaj Suçu Unsurları

Şantaj suçu fail veya mağdur açısından özgü bir suç değildir. Suçun faili de mağduru da herkes olabilmektedir. Ayrıca şantaj suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Suçun düzenlenmiş olduğu TCK 107/1 ve TCK 107/2 maddelerinden de anlaşılacağı üzere şantaj suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Failin hareketlerine göre bu seçimlik hareketleri;

  • Failin; mağduru yükümlü olmadı ya da kanunu aykırı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlaması,
  • Haksız bir çıkar sağlamak amacıyla mağduru zorlaması,
  • Mağdurun şerefine ya da saygınlığına zarar verebilecek nitelikte olan bir durumun açıklanacağı veya bu şekilde aslı olmayan bir durumun isnat edileceği şeklinde korkutmak, tehdit etmek

Tehdit Ve Şantaj Suçu Farkı

TCK 107/1 maddesine göre şantaj suçu ve cezası; maddenin birinci fıkrasına göre fail yapmakla yükümlü olduğu herhangi bir şeyi yapacağı veya yapmayacağı konusunda mağduru hukuka aykırı olarak veya mağdurun yükümlü olmadığı bir şeyi yapıp, yapmamaya zorlamasıdır. Fail şantaj suçunun bu şekilde işlenmesinde mağduru bir şeyi yapıp veya yapmaması konusunda bir talepte bulunacağı gibi kendisine bu konuda bir çıkar sağlama amacı ile de hareket edebilmektedir.

TCK 107/2 maddesine göre şantaj suçu ve cezası; TCK 107/1 maddesinden farklı olarak fail bu kez kendisine ya da bir başkasına yarar sağlamak amacı ile hareket etmektedir. Ancak bu şekilde şantaj suçunda fail mağdurun daha çok özel hayatına ilişkin bir takım bilgileri ifşa edeceği e bu şekilde şeref ve saygınlığını zedeleyeceği yönünde bir korkutma daha doğrusu tehditte bulunarak menfaat etme çabasındadır.

Yukarıda da açıklandığı üzere şantaj suçunda fail tehdit suçundan farklı olarak daha çok mağdurun vücut veya cinsel dokunulmazlığına bir zarar vereceği bahsi ile değil, mağdurun şeref ve saygınlığına karşı bir korkutmada bulunmaktadır. Ayrıca Fail şantaj suçunda büyük ölçüde kendisine bir çıkar veya menfaat amacı ile hareket etmektedir. Bu çıkar daha çok ekonomik anlamda olabilmektedir.

Şantaj Suçunda Görevli Mahkeme

TCK 107/1 maddesinde belirtilen şantaj suçunda ceza üst sınırı 3 yıl olması nedeniyle yargılamada görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Şantaj Suçu Şikayet

Şantaj suçu Anayasamızca da güvence altına alınan hürriyete karşı suçlar niteliğinde olduğundan dolayı şikayet bağlı suçlardan değildir. Suçun yetkili makamlarca öğrenilmesi ile fail hakkında resen gerekli soruşturma ve akabinde kovuşturma yapılmaktadır. Ancak şantaj suçunun mağduru olduğunu düşünen kişi failin cezalandırılması için en yakın Cumhuriyet Savcılığına ya da kolluk kuvvetine bu konuda ihbar ve şikayetini belirtmesi gerekmektedir.

Şantaj Suçunun Zamanaşımı Süresi

Şantaj suçunda zamanaşımı süresi TCK 66/1-e maddesi gereğince 8 yıl olarak belirtilmiştir.

Şantaj Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Şantaj suçu şikayete tabi suçlardan olmaması ve ayrıca koruduğu hukuki değer göz önüne alınarak, uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün olmayan suçlardandır.

Zincirleme Şantaj Suçu (Şantaj Suçunda İçtima)

TCK 107/1 ve TCK 107/2 maddelerinde belirtilen failin seçimlik hareketleri zincirleme olarak işlenebilmektedir. Bu durumda şantaj suçu için TCK 43 maddesi uygulanabilmektedir. Örneğin failin mağdura TCK 107/1 ve TCK 107/2 maddelerinde belirtildiği şekillerde gerek şeref ve saygınlığını zedeleyecek bilgileri açığa vurma şeklinde gerekse yükümlü olmadığı ya da kanuna aykırı bir şeyi yaptırmaya zorlama şeklinde değişik zamanlarda çıkar sağlamak üzere para alması durumunda fail hakkında içtima hükümleri uygulanabilmektedir.

Şantaj Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Uygulanır Mı?

Şantaj suçunun ceza alt sınırı TCK 107/1 maddesinde de belirtildiği üzere bir yıl olması üst sınırının ise üç yıl olması durumları birlikte değerlendirildiği şantaj suçundan yargılanan fail hakkında yargılama sonunda mahkemece verilecek hapis ve para cezasının CMK 231/6 maddesinde belirtildiği üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmektedir.

Ancak CMK 231/6 maddesinde de belirtildiği üzere öncelikle fail hakkında şantaj suçundan verilen hapis cezasının 2 yıl ve daha az bir hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerekmekle beraber fail hakkında daha önce kasıtlı bir suçtan kesinleşmiş bir hapis cezası kararı bulunmaması gerekmektedir. Güncel benzer içeriklerimiz için Google ile sitemize ulaşın.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?