tr

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

20.04.2022
16
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi belgede sahtecilik suçu temel ceza yasamız olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında 204. Maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Diğer sahtecilik suçlarında olduğu gibi resmi belgede sahtecilik suçunda da asıl korunan hukuki değer kamu güvenidir. Her ne kadar ceza yasalarında ve özel yasalarda “belge” tanımı yapılmamış ise de, Yargıtay içtihatları doğrultusunda belge; “yazılı bir içeriği olan hak doğurucu veya hak düşürücü ya da bu yönde bir kanıt aracı olan her türlü evrak belge niteliği taşımaktadır. Ceza hukuku açısından resmi belge niteliği taşıması söz konusu belgenin kâğıt üzerinde düzenlenmiş olması şartı aranmamıştır. Örneğin söz konusu belge trafik tescil işlemlerinde kullanılan araç plakası dahi resmi belgede sahtecilik suçuna konu olabilmektedir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU CEZASI

TCK 204/1; Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 204/2; Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 204/3; Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

TCK 204 maddesinden de anlaşılacağı üzere resmi belgede sahtecilik suçu değişik şekillerde işlenebilmesi mümkün seçimlik hareketli bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sahte resmi belge düzenlemek; Resmi belge niteliğine haiz olan bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi suç olarak tanımlanmıştır. Resmi belgede sahtecilik suçunun oluşumunda en önemli etken suça konu belge üzerinde yapılan kriminal inceleme sonucu belgenin iğfal kabiliyetine haiz olması (aldatıcı nitelikle olması) gerekmektedir. Bu aldatıcılık özelliği konusunda uzman kişiler tarafından anlaşılması olarak algılanmamalı, sıradan bir insanın belge üzerinde yapılan bu sahteciliği fark etmesidir.

Resmi belgeyi kullanmak; Failin diğer bir seçimlik hareketi olan resmi belgeyi kullanmak TCK 204/1 maddesi kapsamında resmi belgede sahtecilik suçu olarak kabul edilmektedir. Suçun kasıtlı olarak işlenebilir bir suç olduğu göz önüne alındığında sahte resmi belgeyi kullanmak suçu nedeniyle fail hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için veya hakkında herhangi bir cezai yaptırım uygulanabilmesi için bu belgenin sahte olduğunu bilerek hareket etmesi gerekmektedir.

Kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu; TCK 204/2 maddesi bir bakımı TCK 204/1 maddesinde belirtilen resmi belgede sahtecilik suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiş bir suçtur. TCK 204/1 maddesinde belirtilen suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi ayrıca kamu görevlisi olan failin düzenlenen resmi belgenin görevi ve yetkisi dâhilinde olması gerekmektedir. Kamu görevlisi olan failin üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçu işlediği sabit görülmesi halinde yargılama sonucunda verilecek cezai yaptırım sonucunda fail hakkında yapılacak disiplin soruşturması sonucu kamu görevinden ihraç (memuriyetten ihraç) edilebileceği unutulmamalıdır.

RESMİ BELGE HÜKMÜNDEKİ BELGELER

Her ne kadar resmi kurumlarca düzenlenmemiş olmasına karşın resmi belge hükmünde olan belgelerin belirtildiği TCK 210/1 ve TCK 210/2 maddesinde belirtilen belgeler üzerinde yapılan sahtecilik veya değişiklik yapan fail hakkında TCK 204. maddesi hükümleri uygulanmaktadır.

TCK 210/1; “Özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyetname olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. “

TCK 210/2 “Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur. “

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN HALLER

 TCK 204/3 maddesinde resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen fail hakkında daha ağır cezayı gerektiren hali belirtilmiş olup, “Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında” arttırılacağı belirtilmiştir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER

 Failin hukuki bir alacağını ispat etmek amacıyla veyahut gerçek bir durumun belgelendirilmesi amacıyla üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlemesi halinde TCK 204/1 ve 204/2 maddeleri gereğince verilecek olan ceza yarı oranında indirilir denilmek suretiyle fail hakkında daha az cezayı gerektiren haller belirtilmiştir.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA İÇTİMA

 Failin yukarıda belirtilen seçimlik hareketlerden birden fazlasını gerçekleştirmesi halinde fail sadece resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanacağı, fakat failin resmi belgede sahtecilik suçu ile birlikte başkaca bir suç işlemesi halinde TCK 212 maddesi uyarınca her iki suçtan da ayrı ayrı yargılanacağı belirtilmiş olup bu sebeple resmi belgede sahtecilik suçu hakkında içtima hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. Örneğin, resmi belgeyi sahte olarak düzenleyerek bu belge ile hileli davranış sonucu dolandırıcılık suçunu işleyen fail hakkında resmi belgede sahtecilik suçu ile birlikte dolandırıcılık suçundan da hüküm verilecektir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?