tr

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

07.06.2022
7
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında TCK 104/1 maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu diğer cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ayıran en önemli özellik cebir ve tehdit veya hile unsurlarıdır.

Failin bu tür hareketlerde bulunmamasına rağmen mağdur ile cinsel ilişki gerçekleşmesi halinde mağdurun rızası olduğu kabul edilmektedir. Ancak rızaya dayalı ilişki dahi olsa söz konusu eylemi TCK 104 maddesi gereğince reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olmaktan çıkarmamaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Cezası

TCK 104/1 maddesine göre “cebir, tehdit ve hile olmaksın on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan failin şikayet üzerine “iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası” ile cezalandırılacağı ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası belirtilmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Unsurları

Maddi unsur; Maddi unsurun başında fail ve mağdur gelmektedir. Reşit olmayanla ilişki suçu fail bakımından özgü bir olmaması nedeniyle faili herkes olabilmektedir. Failin kız veya erkek olması suçun oluşumuna bir etki etmemektedir.

Ancak mağdur açından özgü bir suç olmaktadır. Çünkü suçun oluşumunda mağdurun 15 – 18 yaş aralığında bulunması gerekmektedir. (on beş yaşını bitirmiş) Ayrıca mağdurun 15 – 18 yaş aralığında bulunmasına ilaveten yasada belirtilen “fiilin hukuki açıdan anlam ve önemi ile sonuçlarını kavrayacak durumda olması gerekmektedir.

Aksi halde TCK 104/1 maddesinde belirtilen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Mağdurun bu durumda olmaması halinde fail TCK 103/2 maddesinde belirtilen çocukların nitelikli cinsel istismarı suçundan yargılanacak ve hüküm giyecektir. Bu nedenle suçun TCK 104 maddesi kapsamında değerlendirilmesi mağdurun yaş aralığı ile suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olup olmadığına bağlıdır.

Hareket unsuru;  Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, diğer cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan farklı olarak fail ile mağdurun cinsel anlamda birlikteliklerin meydana gelmesi olması gerekmektedir.

Cinsel ilişki genel olarak failin cinsel organının, mağdurun cinsel organına girmesi sonucu gerçekleşmektedir. Her ne kadar cinsel organ tabiri kullanılmış ise de, suçun oluşumunda ilişkinin anal veya vajinal olarak gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda da bir ayrım yapılmamıştır.

Bu ilişki vajinal olabileceği gibi anal olarak da gerçekleşebilmektedir. Doktrinde anal ilişkinin suçun nitelikli halleri kapsamında değerlendirilmesi konusunda bir takım tartışmalar mevcut ise de; kanun koyucu TCK 104 maddesi gerekçesinde kişinin cinsel organının, cinsel isteğin tatmini amacıyla anal veya vajinal olarak girmesinin cinsel ilişki olduğunu kabul etmiş, dolayısıyla bu şekilde gerçekleşen bir ilişki TCK 104 maddesi kapsamında reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak kabul edilmiştir.

Maddi unsur (kast unsuru); Reşit olmayanla ilişki suçu genel olarak kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşması failin kastına bağlıdır. TCK 21 maddesine göre ceza hukuku açısından “kast”; failin suçu bilerek ve isteyerek işlemiş olmasıdır. Kast unsuru ile birlikte suçun TCK 104 maddesi kapsamında değerlendirilmesi cinsel ilişki eyleminin mağdurun isteği ve rızası dahilinde gerçekleşmesi gerektiğinin hatırlatılmasında yarar vardır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri

TCK 104/1 maddesi ile suç olarak düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri ve daha ağır cezayı gerektiren halleri TCK 104/2 ve TCK 104/3 maddelerinde belirtilmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Evlenme Yasağı Olan Kişi Tarafından İşlenmesi (Ensest İlişki Suçu Ve Cezası)

TCK 104/2 maddesine göre; “fail ile mağdur arasında evlenme yasağı bulunmasına rağmen işlenmesi halinde failin “on yıldan on beş yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Kanun koyucu fail ile mağdur arasındaki bu tür ilişkiyi suç olarak düzenlemekle beraber bir bakıma ensest ilişkiyi de yasaklamayı amaçlamıştır. Bu şekilde gerçekleşen bir ilişkinin ayrıca Türk Medeni Kanununun 129. Maddesinde belirtilen evlenme yasağının da ihlal edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. TCK 104/2 maddesinde bu suç için şikayet aranmaksın gerekli soruşturma ve kovuşturma yapılması bu amacın bir göstergesidir.

Evlenme Yasağı Olan Kişiler

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun düzenlendiği TCK 104 maddesinde bu kişiler açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 129. Maddesinde bu kişiler belirtilmiş olup özetle;

  • Alt soy ve üst soy arasında,
  • Kardeşler arasında,
  • Amca, dayı, hala, teyze ile yeğenler arasında,
  • Kayın hısımlığı ile meydana gelmiş olan evlilikler sona ermiş olsa dahi bu işlerden biri ile diğerinin alt ve üst soyları arasında
  • Evlat edinen ve evlat edinen arasında ve bunların alt soyu ve eşi arasında

Evlilik yasağı bulunmaktadır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun bir başka nitelikli hali TCK 104/3 maddesinde düzenlenmiş olup TCK 104/3 maddesine göre; “evlat edinilecek çocuğun evlat edinme işleminden önce bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisine bağlı olarak koruma / bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan bir kişi tarafından işlenmesi halinde de failin yine TCK 104/2 maddesinde belirtilen “on yıldan on beş yıla kadar hapis” cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Mağdurun Yaşının Tespiti (Kemik Yaşının Tespiti)

Yukarıda suçun tespitinde sınırlı bir aralık olan 15 ila 18 yaş aralığının geçerli olduğunu belirtmiştir. (on beş yaşını tamamlamış). Failin hukuki statüsünün belirlenmesinde genel olarak mağdurun nüfus kayıt bilgilerindeki yaş durumu dikkate alınmaktadır. Ancak bazı durumlarda yaşın tam olarak tespit edilememesi veya şüpheye düşülmesi halinde Adli Tıp Kurumunca mağdurun kemik yaşı tespit edilerek hüküm kurulması gerekebilmektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda İçtima

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu TCK 43/1 maddesinde düzenlenen zincirleme suç kavramı doğrultusunda içtima hükümlerinin uygulanabilmesi mümkün suçlardandır. Şöyle ki failin üzerine atılı suçu değişik zamanlarda birden fazla kez işlemesi halinde hakkında verilecek olan hapis cezasının dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılacağı öngörülmüştür.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Şikayet

Reşit olmayanla cinsel suçu TCK 104/1 maddesinde de belirtildiği üzere şikayete bağlı suçlardan olup, şikayet süresi altı aydır. Mağdurun veya müştekinin suçu işlendiğini öğrendiği tarihten itibaren yetkili makamlara başvuru yaparak failin tespiti ve cezalandırılmasını istemesi gerekmektedir.

Ancak reşit olmayanla cinsel suçu için uzlaşma hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Uygulamada ki tabiri ile basit reşit olmayanla cinsel  suçu şikayete bağlı olarak düzenlenmiş ise de; TCK 104/2 ve TCK 104/3 maddelerinde belirtilen suçun nitelikli halleri durumlarında fail hakkında herhangi bir şikayet aranmaksızın gerekle soruşturma ve kovuşturma yapılmaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Yargılama

TCK 104/2 ve TCK 104/3 halleri dışında kalan basit reşit olmayanla cinsel  suçu için yetkili mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi iken, nitelikli reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezaları alt ve üst sınırları dikkate alındığı yargılama görevi Ağır Ceza Mahkemeleridir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Adli Para Cezası Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Ceza alt ve üst sınırları itibariyle reşit olmayanla cinsel suçu hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı ceza hakkında, cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Ancak özellikle TCK 104/1 maddesinde belirtilen suçun basit hali için mahkeme tarafından takdir edilen cezanın 2 yıldan az olması durumunda ve CMK 231. Maddesinde belirtilen diğer şartların gerçekleşmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması söz konusu olabilmektedir.

Ancak unutmadan belirtmek gerekir ki reşit olmayanla cinsel ilişki suçu için fail hakkında mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde failin denetim süresi (18 yaşından büyükler için 5 yıl, 18 yaşından küçükler için 3 yıl) içinde kasıtlı olarak bir suç işlememesi ve kendisine verilen diğer denetim yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Diğer içeriklerimiz için Google ile sitemize ulaşın.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?