tr

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama

04.04.2022
27
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ KASTEN YARALAMA

 Neticesi itibariyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu TCK 87 maddesinde düzenlenmiştir. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç tanımı TCK 23/1 maddesinde yapılmış olup tanıma göre; “bir fiilin kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir”. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama mağdur üzerindeki etkileri göz önüne alınarak fail hakkında daha ağır cezalar öngörülmüştür.

Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olma (TCK 87/1-a); Duyu; görme, duyma, işitme veya tat alma gibi kişinin dış dünya ile etkileşimini gerçekleştirmesine yarayan vasıtalar olarak tanımlanabilmektedir. Organ ise; daha çok anatomik bir yapıya sahip olup kişinin fiziksel hareketlerinde önemli bir yere sahiptir. Adli Tıp Kurumu, duyu veya organların %10 – %50 arasında bir oranda gerçekleşen zayıflama derecesini, “işlev zayıflaması” olarak, bu zayıflama %50’den fazla ise “işlev kaybı” olarak kabul etmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere bu işlev kaybının sürekli olması gerekmekte herhangi bir tıbbı tedavi veya zaman ile düzelmesi mümkün olmaması gerekmektedir. Ayrıca mağdurun duyu veya organlarında meydana gelen bu zayıflığın protez veya diğer suni organlar vasıtasıyla giderilebilecek bir durum olup olmaması suçun nitelikli halinin oluşmasına engel teşkil etmemektedir. Mağdurun duyu veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflayıp zayıflamadığı konusu ayrı bir uzmanlık bilgisi gerektirdiğinden kasten yaralama olayından 18 ay gibi bir süre geçmesi sonrasında yapılacak muayenesinde bu konuda düzenlenecek raporda bu hususta bir karar verilecektir. Kasten yaralama olayı mağdur üzerinde sürekli psikolojik veya ruhsal bir bozukluğa neden olması halinde dahi fail hakkında bu madde hükümleri uygulanmaktadır.

Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olma (TCK 87/1-b); Kasten yaralama neticesinde mağdurun konuşma yeteneğinin olumsuz bir şekilde değişmesi, olay sonrasında kekemelik veya anlaşılır bir şekilde konuşamama ve bu işlevi yerine getirirken zorlanma gibi durumların oluşması durumu neticesi sebebiyle kasten yaralama olarak kabul edilmektedir. Bu zorluk mağdurun ses tellerinin zarar görmesi nedeniyle olabileceği gibi nörolojik sebeplerle de olabilmektedir. TCK 87 maddesinde belirtilen diğer hallerde olduğu gibi, mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olma durumunda da failin eylemi ile bu durum arasında bir nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu zorluğun yine tedavi edilememesi ve düzenlenecek rapor ile kalıcı halde olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilebilir bir durum olması halinde fail hakkında bu madde hükümleri uygulanamamaktadır.

Mağdurun yüzünde sabit ize neden olma (TCK 87/1-c); Yüz kişiyi diğer insanlardan ayıran, kişileri tanımada önemli bir yere sahip olan bir bölge olması nedeniyle kişi üzerindeki önemi göz önüne alınarak bu madde ile koruma altına alınmıştır. Yüz genel olarak alın, boyun, burun ve yanlarda kulak gibi kişiye karşıdan bakıldığında görünen kısımlar olarak belirtilmiştir. Sabit izden bahsedilebilmesi için gün ışığında ortalama iletişim mesafesinde (1-3 metre) bu izin fark edilebilecek derecede bir olması, ayrıca yüzde meydana gelen bu değişikliğin sürekli olması geçici bir iz olmaması gerekmektedir. Bu sebeple olay sonrası yapılacak ikinci muayene sonrası bu izin sabit iz niteliğinde olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek rapor ile tespit edilecektir. Söz konusu bu izin plastik bir cerrahi operasyon ile giderilebilir olup olmaması durumu fail hakkında bu madde hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olma (TCK 87/1-d); Kasten yaralama fiili neticesinde mağdurun ölüm ihtimalinin bulunması durumudur. Failin eyleminin bu madde kapsamında değerlendirilmesinde kişinin yaralanma olayı sonrasında ölüp ölmediğinin bir önemi bulunmamaktadır. Genel olarak ölçüt yaralanma durumunun ölüm ile gerçekleşebilecek nitelik ve ağırlıkta olmasıdır. Bu durumun tespiti uzman doktorlar tarafından yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek adli rapor ile kesinlik kazanacak bir olgudur.

Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olma (TCK 87/1-e); Suçun oluşumuna etki eden en önemli unsur failin mağdurun gebe olduğunu bilerek kasten yaralama eylemini gerçekleştirmiş olması gerekmekle beraber failin eylemi ile gebe kadının çocuğunu vaktinden önce doğurması arasında bir illiyet bağının kurulması gerekmektedir. Tıbbı açıdan gebelik süresi tespit edilebilir bir durum olması nedeniyle mağdurun yaralama olayı sebebiyle çocuğunu vaktinden önce doğurup doğurmadığında bu veriler dikkate alınacaktır. Fail hakkında yine bu madde hükümlerinin uygulanabilmesi için çocuğun sağ olarak doğması ve yaşamını devam ettirmesi gerekmektedir. Aksi halde failin eylemi TCK 87/2-e maddesi kapsamında değerlendirilebilecektir.

TCK 87/1 MADDESİ KAPSAMINDA NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN CEZASI

Suçun yukarıda belirtilen haller kapsamında işlenmesi halinde fail hakkında TCK 86/1 maddesi gereğince verilecek olan ceza bir kat arttırılır, ayrıca failin eylemi birinci fıkrada belirtilen hallerden olması halinde verilecek ceza üç yıldan, üçüncü fıkrada belirtilen hallerden olması halinde verilecek ceza beş yıldan az olamaz hükmü uyarınca fail hakkında öngörülen cezalar belirtilmiştir.

TCK 87/2 MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN HALLER

 Mağdurun iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olma (TCK 87/2-a); Failin kasten yaralamasına bağlı olarak kişinin iyileşmesine imkan bulunmayan bir hastalığa neden olunması durumu bu madde kapsamında değerlendirilmektedir. Mağdurun tıbbi alanda olacak değişikliklerden sonra iyileşip iyileşmemesi suçun oluşumuna bir etki etmemektedir. Bu durumun varlığı o günkü tıbbi koşullara bağlıdır. Kasten yaralama olayı sonrasında mağdurda iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa neden olma durumundan farklı olarak “bitkisel hayata girme” durumu da gerçekleşebilmektedir. Bitkisel hayata giren kişinin düşük bir ihtimal dahilinde de olsa bu durumdan kurtulması tıbbi açıdan mümkün olduğundan “beyin ölümü” durumu ile karıştırmamak gerekmektedir.

Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olma (TCK 87/2-b); Madde metninden de anlaşılacağı üzere, göz, kulak veya böbrek gibi insanda çift olarak bulunan organlardan herhangi birisinin işlevini kaybetmesi dahi bu madde kapsamında değerlendirilmiş olup, mağdurun duyu veya organlarından birinin işlevinin zayıflaması durumunun genel beden gücünün %30 veya daha fazla zayıflamasına neden olma durumu da bu organın işlevini kaybetmesi olarak kabul edilmektedir. Bu durum olay tarihinden on sekiz ay sonra yapılacak muayenesi sonrası uzman doktorlarca ve Adli Tıp Uzmanınca tespit edilebilmektedir.

Mağdurun konuşma ya da çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına neden olma (TCK 87/2-c); Gerek tıbbi açıdan gerekse ceza hukuku açısından konuşamama; kişinin hiçbir şekilde konuşamaması ya da konuşsa dahi kendi düşüncelerini anlamlı bir şekilde iletememesi durumudur. Konuşma kaybı ağız içi yaralanmalarına, ses telleri hasarlarına bağlı olarak ya da nörolojik bir etki nedeniyle meydana gelmiş olabilmektedir. Failin eylemi doğrultusunda konuşma yetisini kaybeden mağdurun bu konuşamama durumunun sürekli olması gerekmektedir.

Bu madde kapsamında yer alan çocuk yapma yeteneğinin kaybolması durumu mağdurun üreme veya üremeye yardımcı organlarının hasar almasına bağlı olarak çocuk yapma yeteneğinin kaybolması durumudur. Kasten yaralama suçunun bu nitelikli halinde mağdurun cinsiyeti konusunda bir ayrıma gidilmemiştir. Yaralama olayından sonra mağdur tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabilecek durumda olması halinde failin eyleminin bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Ancak mağdur erkek olması ve cinsel organının ilişkiye girecek ölçüde ereksiyon olamaması failin bu madde kapsamında değerlendirilmesine yetmektedir.

Mağdurun yüzünün sürekli değişikliğe neden olması (TCK 87/2-d); TCK 87/1-c maddesinde belirtilen yüzde sabit ize neden olma durumuna nazaran mağdur üzerindeki etkileri daha büyük olan yüzde sürekli değişikliğe neden olma durumu; mağdurun yüzünün doğal görünümünün bozulmasına, hatta mağduru daha önce tanıyanların kasten yaralama olayından sonra tanımada tereddüde düşecek ölçüde mağdur için ağır bir durumdur. Suçun oluşumunda bu değişikliğin cerrahi bir operasyon ile giderilip giderilemeyeceğinin bir önemi bulunmamakla beraber bu değişikliğin kalıcı olması şartı aranmaktadır. Bu nedenle mağdurun olay tarihinden altı ay sonra yapılacak muayenesi sonucunda bu değişikliğin yüzde sürekli değişiklik niteliğinde olup olmadığı yönünde bir karar verilecektir.

Kasten yaralama fiilinin gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olma (TCK 87/2-e); Failin mağdura yönelik kasten yaralama eyleminde, mağdurun gebe olduğunu bilerek hareket etmesi ve failin kasten yaralama eylemi ile mağdurun çocuğunun düşürmesi arasında bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Fail kasten yaralama eylemi ile birlikte gebe olduğunu bildi mağdurun çocuğunu da düşürmesi kastı ile hareket etmesi halinde mağdura yönelik kasten yaralama eylemi ile birlikte TCK 99 maddesi uyarınca yargılanması yapılacaktır.

TCK 87/2 MADDESİ KAPSAMINDA NETİCESİ SEBEBİYLE KASTEN YARALAMA SUÇUNUN CEZASI

 Failin eylemi yukarıda belirtilen TCK 87/2 maddesinde belirtilen hallerden olması durumunda TCK 86/1 maddesi uyarınca verilen ceza iki kat attırılır. Ayrıca failin eylemi TCK 87/2 maddesinin birinci fıkrası halinde olması durumunda hükmolunacak ceza beş yıldan, üçüncü fıkra kapsamında olması halinde sekiz yıldan az olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

KASTEN YARALAMANIN KEMİK KIRIĞINA VEYA KEMİK ÇIKIĞINA NEDEN OLMASI

 Kasten yaralama eyleminin mağdurun vücudunda kemik kırılmasına ya da kemik çıkığına neden olması TCK 87/3 maddesi ile ayrıca neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu olarak düzenlenmiştir. Adli Tıp Kurumu kemik kırıklarını kişinin hayat fonksiyonlarına etkisi bakımından hafif, orta ve ağır olmak üzere sınıflandırmıştır. Kasten yaralama sonucu vücutta kemik kırılması veya kemik çıkığı meydana gelmiş ise fail hakkında mağdurda meydana gelen kemik kırığı veya çıkığının hayati fonksiyonlarına etki derecesine göre TCK 86/1 maddesine göre belirtilen ceza yarısına kadar arttırılır.

KASTEN YARALAMA NETİCESİNDE ÖLÜM GERÇEKLEŞMESİ

 TCK 87/4 maddesi ile failin kasten yaralama amacı ile hareket etmesine karşın ölüm olayının gerçekleşmesi halinde fail hakkında öngörülen hapis cezası, failin eyleminin TCK 86/1 maddesi hallerinde olması durumunda sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis, failin eyleminin TCK 87/3 maddesi kapsamında olması halinde on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. failin asıl kastının tespit edilmesi oldukça önem arz etmektedir. Failin öldürme amacı ile hareket etmesi halinde daha ağır yaptırımları olan “kasten öldürme suçu” kapsamında yargılanacaktır. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?