tr

Meslek Hastalıkları Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

20.04.2022
15
Meslek Hastalıkları Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

Meslek Hastalıkları Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

Meslek Hastalığı Nedir?

Bir mesleğin devamlı olarak yürütülmesi ya da aynı iş yerinde çalışılmasından kaynaklı, işten dolayı vücutta meydana gelen rahatsızlıklara meslek hastalığı adı verilir. İş yerinde çalışan kişiler uzun seneler boyunca devamlı aynı işi yapmakta, aynı biçimde çalışmakta, işin niteliği veya yapılma şeklinden dolayı işten etkilenerek meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Meslek hastalığı bulunan kişinin maddi ve manevi tazminat talep edebilme hakkı bulunur. Tazminat davası sayesinde meslek hastalığından kaynaklı maruz kaldığı zorlukları ve iş gücünden doğan kayıpları tazmin etmek mümkündür.

Meslek Hastalığın Şartları

Bir hastalığın meslek hastalığından dolayı tazminat davasına konu olabilmesi adına aşağıda bulunan şartlar gerekir.

 • İşçilik
 • İşe devam edilmesi esnasında gerçekleşmesi
 • Zaman şartı
 • Hastalık ile alakalı şartların bir arada yer alması

Meslek hastalığından kaynaklı olarak tazminat davası açılması adına 5510 sayılı Kanun gereğince kişinin sigortalı şekilde işçi olması gerekir. Ayrıca davanın açılabilmesi adına engelin yahut hastalığın sigortalı şekilde çalışıldığı zaman işin devam ettirilmesi esnasında oluşması önemli detaydır. Bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için ana branşlar Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğünde yer alır. Bunlar;

 • Baş bölgesi arızaları
 • Kulak arızaları
 • Göz arızaları
 • Boyun arızaları
 • Yüz arızaları
 • Omuz arızaları
 • Göğüs arızaları
 • Kol arızaları
 • El parmağı arızaları
 • El ve el bileği arızaları
 • Karın bölgesi hastalıkları
 • Omurga arızaları
 • Hematolojik hastalıklar
 • Romatoid hastalıklar
 • Damar hastalıkları
 • Metabolizma hastalıkları
 • Endokrin açısından oluşan hastalıklar
 • Pelvis hastalıkları

Her başlığım altında bulunan hastalıklar Tüzüğe ekli olan A cetvelinde ayrıntılı biçimde yer alır.

Meslek Hastalığı Nasıl Tespit Edilir ve Bildirim Süreleri

5510 Sayılı Kanun’un 4/1-a Kapsamındaki Sigortalılar

Meslek hastalığına maruz kalmış kişilerin öncelikli olarak meslek açısından güç kaybı oranının tespit edilmesi önemlidir. Mesleki güç kaybı oranı sigortalıya gelir bağlanıp bağlanmayacağı, maddi ve manevi tazminat davası açılacaksa sonucunda hâkim tarafından belirlenecek tazminat meblağı açısından da önem taşır. Çalışan kişi işverenine meslek hastalığına tutulduğunu bildirdikten sonra, işverenin 3 iş günü içerisinden meslek hastalığı bildirgesiyle Kuruma bildirim yapması zorunludur. Yasal zorunluluğu yerine tam anlamıyla getirmeyen işverenlere Kurum tarafından yapılan masraflar ve iş göremezlik ödeneklerinin hepsi rücu edilir. Yönetmeliğe göre sigortalı çalışan kişinin meslek hastalığına yakalandığı aşağıdaki şekilde tespit edilir.

 • SGK tarafından yetkilendirilmiş olan Meslek Hastalıkları Hastaneleri yahut Devlet Üniversitesi hastanelerince usulüne uygun biçimde sağlık kurulu raporu ile dayanağının tıbbi belgelerin detaylı incelenmesinden sonra SGK tarafından maluliyet ve meslek hastalığı tespit edilir.
 • SGK tarafından gerekli durumlarda, işyerindeki genel çalışma şartları, tıbbi sonuçların denetim raporları ile diğer tüm beleğeler incelenerek SGK Sağlık Kurulunca maluliyet ve meslek hastalığı oranı tespit edilir.

İş Kanunu’na Göre Ödünç verilen İşçiler

İş kanunun 7. Maddesi gereğince özel istihdam, geçici iş ilişkileri, geçici işçi çalıştırmakta olan işveren, geçici işçilerin meslek hastalıklarını bekletmeden gerekli olan mercilere bildirim yapmakla yükümlüdür. Geçici iş durumu, işverenin aynı şirketlerinin topluluğunda yahut holding bünyesinde çalışmasını yerine getirmesi amacıyla geçici şekilde devir yapmasıdır.

5510 Sayılı Kanun’un 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar

5510 sayılı Kanunun 4. Maddesi gereğince hizmet sözleşmesine dahil olmaksızın kendi hesabına ya da asına çalışma yapan bağımsız sigortalılar kendisi tarafından durumu öğrendiğinden itibaren 3 iş günü içerisinde meslek hastalığını ve iş kazasını kuruma bildirmelidir. Yasal zorunluluğu yerine tam anlamıyla getirmeyen işverenlere Kurum tarafından yapılan masraflar ve iş göremezlik ödeneklerinin hepsi rücu edilir.

Meslek Hastalığı Raporu Nereden Alınır?

Meslek hastalığına yakalanan kişi var olan rahatsızlığına yönelik tespit işleminde SGK tarafından yetkilendirilmiş kurumlarca sayesinde işlem yaptırır.  Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesi ve Devlet üniversitelerinden rapor alınabilir. Meslek hastalığına yakalanan kişinin bu durumu sağlık raporu ile belgelemelidir. Meslek hastalığından dolayı tazminat alabilmenin ilk koşulu meydana gelen rahatsızlığın mesleki sebeplerden ve işveren ihmallerinden kaynaklı olduğunun belgelenmesidir. Çalışan kişi davanın açılması için belli başlı belgeleri elinde bulundurmalıdır. Bunlar;

 1. İşbaşı yaptığı tarihte aldığı sağlık raporu
 2. Sağlık Bakanlığınca verilen sağlık kurulu raporu
 3. İş yerinde dönemsel olarak yapılan muayene raporları

İşverenin ve çalışanın gerekli olan yükümlüklerini yerine getirmemiş olması yahut eksik getirmesi halinde karşılaştığı meslek hastalıkları kendisini, vefat ettiyse yakınlarına manevi ve maddi tazminat hakkı doğurur. Tazminatın alınması için de meslek hastalığını ispatlayan belgelerin raporlarının bulunması bir zorunluluktur. Meslek hastalığından dolayı alınacak olan tazminat tutarları ortaya çıkan rahatsızlığın boyutlarına göre farklılık gösterir.

Meslek Hatalığı Olan Kişinin Hakları

 • Geçici iş göremezlik ödeneği, meslek hastalığından kaynaklı iş yerinde çalışamayan işçiye kurum tarafından ödenir. Bu çalışmadığı zamanlar için ödenen parasal bir yardımdır. Dinlenme ve tedavi sürecinin devam etmesine bağlı olarak ödenmeye devam edilir. Ödenek ödenirken sigortalılık durumu sona ererse tedavi süreci bitene kadar ödenecektir.
 • Cenaze ödeneği, meslek hastalığından kaynaklı veya devamlı iş göremezlik ödeneğinin alınmasında ölen çalışanın yakınlarına cenaze ödeneği yapılır. Ölenin eş, çocuk, baba ve annesi bu ödeneği alabilir.
 • Devamlı iş göremezlik ödeneği, meslek hastalığından dolayı kazanma gücünün en düşük %10 oranında kaybedilmiş olması halinde ödenir. Bu ödeneğin alınması için işten ayrılma şartı bulunmaz. Çalışmaya devam eden işçide alabilir.
 • Gelir bağlanan kız çocuğu için evlilik ödeneği, ölüm aylığı alma esnasında evlilik yapan ve bundan kaynaklı olarak ödeneği kesilen kıs çocuğunun talep etmesi durumunda almış oldukları ödeneğin 2 senelik tutarı toplu şekilde evlenme ödeneği olarak verilir.
 • Maddi ve manevi tazminat
 • Meslek hasatlığından kaynaklı vefat eden kişinin yakınlarına bağlanan gelir, Ölen sigortalının yakınlarına ölüm geliri kurumca bağlanır. Devamlı iş göremezlik ödeneğinin alırken ölen sigortalı yakınlarına da bu ödenek bağlanır. Sigortalı kişilerin çocukları, eşi, babası ve annesi yakınlarıdır.

Meslek Hastalığı Davası Açma Süreleri

Meslek hastalığı davası maddi ve manevi tazminat talep etme için zamanaşımı süresi 10 senedir. T.B. K’na göre bu süre genel hak düşürücü süre olarak karşımıza çıkar. Somut olayın genel özellikleri dikkate alındığında 10 seneden kısa zamanaşımı süreleri de söz konusu olabilir.

Meslek Hastalığı Davası Nasıl Açılır?

Davanın açım işlemine gidilmeden önce muhakkak hukuki anlamda değerlendirme yapılması gerekir. Davada işe yarayacak delillerin ve belgelerin mutlaka toplanması gerekmektedir. Avukata vekalet vererek açılabileceği gibi kişi kendisi de açabilir.

Meslek Hastalığı Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Meslek hastalığı tazminat davasının dilekçesinin hazırlanması adına detaylı analiz yapılması ve özenle hazırlanması ilk kuraldır. Dilekçe internet alınan taslak metinlerle hazırlanmamalıdır. Dosya üstünde yargılama esası olan dilekçeler duruşma esnasında söylenecek olan sözlerden daha büyük önem taşır. Bundan dolayı avukat desteği daha doğru yol almak adına gereklidir.

Meslek Hastalığı Davasını Kim Kime Açar?

Çalışan sigortalı çalışmıyorsa işverenin ihmal durumlarından kaynaklı olarak dava işverene açılır. Çalışan kişi sigortalı ise kurum ve işveren muhatap alınır. Çalışan kişi meslek hastalığından dolayı vefat ettiyse yakınları tarafından dava açılabilir.

Meslek Hastalığı Davasında Tazminat

Açılan dava sonucunda alınacak olan tazminat tutarı somut olayın genel şartları dikkate alınarak belirlenir. İki tarafın kusur oranları, çalışanın geliri ve çalışana işverence sağlanan haklar göz önünde tutulmaktadır. Çalışan tanı ve tedavi süreçlerinde doktorunun bildirmiş olduğu tavsiye ve tedbirleri uygulamazsa, bundan dolayı tedavi sürecinde uzamalar meydana gelirse, iş kaybı süreci artarsa, bu durum maluliyete neden olursa sağlık kurul raporunda belirtilecektir. Sağlık kurul raporuna göre tazminat miktarında değişikliklere gidilebilir. İşveren kanun nezdinde gereken tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmişse, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerekli şekilde almışsa, işçiyi işin niteliğinde göre seçmişse ve mesleki eğitimlerini vermişse buna rağmen meslek hastalığı durumu varsa tazminat sorumluluğu yine de devam eder. Sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren işverene tazminatta belli düzeyde indirim yapılabilir.

Meslek Hastalıkları Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?