tr

Kasten Öldürme Suçu

03.04.2022
17
Kasten Öldürme Suçu

Kasten Öldürme Suçu ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

 Kasten öldürme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81. Maddesinde düzenlenmiş olup, suçun nitelikli hallerinin belirtildiği TCK 82/1 maddesinde sıralı haller dışında “bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır” denilerek suçu faili hakkında ön görülen ceza belirtilmiştir.  Yasa metninden de anlaşılacağı üzere kasten işlenebilen suçlardan olup, fail bu kasıt amacı ile hareket etmemiş ancak yine de ölüm gerçekleşmiş ise; taksirle ölüme sebebiyet suçu oluşacaktır.

Kasten öldürme suçu Anayasamızda belirtilen kişilerin temel haklarından “yaşam hakkının” sona erdirilmesi olarak da değerlendirileceğinden oldukça ağır yaptırımları olan bir suçtur. Kasten öldürme suçu birçok şekilde işlenebilmesi mümkün olduğundan suçun daha ağır cezayı gerektirebilecek nitelikli halleri TCK 82/1 maddesinde sıralanmıştır.

 KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTEKLİ HALLERİ (TCK 82/1)

 Tasarlayarak Öldürme

Kasten öldürme suçunun tasarlayarak yapıldığının kabulü için; failin öldürme fiilini herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirmesi gerekmekle beraber failin öldürme kararlılığı içinde bulunması öldürme konusundaki kararlılığının makul bir süre geçmesine rağmen değişmemesi, atılı suçu işlemek üzere belirli bir hazırlık ve plan dâhilinde hareket etmesi gerekmektedir.

Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme            

Daha çok psikolojik bir olgu olan “canavarca his” tanımı yasalarımızda yapılmamış ise de ceza hukuku açısından; genel olarak kişinin öldürme amacında zevk anlamında tatmin olma hissi olarak tanımlanabilir. Yasa metninden de anlaşılacağı üzere failin bu konuda iki seçimlik hareketi bulunabilir. Birincisi canavarca his ile yani kasten öldürme eyleminden duyulacak bir haz sebebiyle işlenebileceği gibi ikinci seçimlik hareketi eziyet çektirerek öldürmedir. Failin herhangi bir nedene bağlı olmaksızın sadece öldürme amacı ile hareket ederek hareket ederek suçu işlemesi de yine canavarca his olarak kabul edilmektedir. Eziyet çektirerek öldürme eylemi genel olarak failin öldürme amacı ile birlikte hareket etmesi ile birlikte kişiye bu eylemini gerçekleştirirken aynı zamanda acı çektirme amacı ile hareket etmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus öldürme amacı ile hareket eden failin acı çektirmeye yönelik eylemlerini gerçekleştirdiği sırada maktulün o sırada hayatta olması ve bu acıları hissetmesi gerekmektedir. Kişi tıbben ölmüş dolayısıyla kendisine yapılan bu eziyetlerden dolayı acıyı hissetmeyecek durumda ise bu madde kapsamında ağırlaştırılmış nedenlerden söz edilemeyecektir.

Failin hareketinin bu nitelikli halinde değerlendirilebilmesi için her iki unsurun bir arada gerçekleşmesine gerek yoktur. Yukarıda belirtilen seçimlik hareketlerden herhangi birisinin tek başına veya birlikte gerçekleşmesi suçun nitelikli hali için yetmektedir.

Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle öldürme suçu

TCK 82/1-c maddesi kapsamında kasten öldürme suçunun nitelikli halleri arasında sayılan bu eylemler fail için yoğun planlama aşamalarının bulunması ve kolayca temin edilemeyen çeşitli teçhizatlara gereksinim duyması nedeniyle uygulamada sık karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte öldürme amacı ile hareket eden failin asıl amacı kişinin savunma gücünü kısıtlanarak eylemden kurtulma imkanının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme suçu

Kasten öldürme fiilinin Türk Medeni Kanununun 17. Maddesinde belirtilen üst ve alt soy bağı bulunan kişilere karşı işlenmesi suçun nitelikli hali kapsamında değerlendirilmekle birlikte genel olarak üst soy; baba, anne, nine veya dede olarak, alt soy; çocuk veya torun olarak örnek gösterilebilmektedir. Suçun alt ve üst soydan birine işlenmek suretiyle nitelikli hali kazanması için özetle; fail ve maktul arasında kan bağının bulunması gerekmektedir. Evlilik müessesi ile kurulan hısım akrabalıkları arasında gerçekleşen kasten öldürme eylemi bu hal dışında tutulmaktadır. Yine suçu nitelikli hale getiren eşe karşı öldürme fiilinin bu madde kapsamında nitelikli hal alması için kişilerin Türk Medeni Kanunu kapsamında resmi makamlar nezdinde bu evlilik birliğinin kurulmuş olması ve suç tarihi itibariyle hala devam ediyor olması gerekmektedir. İmam nikahlı veya resmi olarak evlilik birliği bulunmayan kişiler arasında gerçekleşen kasten öldürme eylemi eşe karşı kasten öldürme olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak fail ve maktul arasında evlilik birliğinin sonlandırılmasına yönelik bir karar alınması veya bu hususta devam eden bir boşanma davasının bulunması halinde dahi işlenen kasten öldürme suçu bu madde kapsamında nitelikli olarak değerlendirilecektir.

Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçu

Yasalarımızda çocuk kavramı henüz on sekiz yaşını tamamlamamış kişi olarak tanımlanmıştır. Kasten öldürme suçu gerek çocuk sayılan kişilere karşı gerekse beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi durumunu kasten öldürme suçunun niteli hali olarak kabul etmiştir. Maktulün yaşlı olması, yatalak veya felç durumda olması gibi durumlar yasa kapsamında kendisini savunamayacak durumda olan kişi olarak kabul edilmiş, ayrıca herhangi bir akıl hastalığı da ruhen kendisini savunamayacak kişiler arasındadır, hatta yüksek mahkeme kişinin öldürülmesi sırasında uyku halinde olması durumunu dahi kendisini savunamayacak kişi olarak kabul etmiştir.

Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme suçu

Yasa metninden de anlaşılacağı üzere failin kasten öldürme suçunun nitelikli hali kapsamında değerlendirilebilmesi için maktulün gebe olduğunu bilerek hareket etmesi gerekmektedir. Kasten öldürme olayından sonra çocuğun sağ veya ölü olarak doğduğunun bir önemi bulunmamaktadır.  Fail maktulün gebe olduğunu bilmeden hareket ederek üzerine atılı suçu işlediği sabit olması halinde olayın oluş şeklinde başkaca nitelikli bir hal bulunmaması halinde fail bu kez TCK 81/1 maddesi kapsamında cezalandırılacaktır.

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçu

Kamu görevlisi tanımı TCK 6/1-c maddesinde yapılmış olup tanıma göre; “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir suretle sürekli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır. Kamu görevlisi tanımından da anlaşılacağı üzere kişinin bu görevini daimi olarak veya o an için yerine getirip getirmediğinin bir önemi bulunmamaktadır. Failin maktulü yerine getirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle öldürmüş olması suçun nitelikli hali kapsamına değerlendirilmesine yetmektedir. Örneğin; mahkemede bilirkişilik görevini yapan kişi aynı zamanda daimi olarak kamu görevlisi olmamakla birlikte bilirkişilik görevinden dolayı bu madde kapsamında kamu görevlisi olarak kabul edilmekte veya mahkemede tanıklık görevini yerine getirmekte olan kişilere karşı bu tanıklığından dolayı kasten öldürme suçu işlenmesi halinde suçun nitelikli hali gerçekleşmektedir.

Bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçu

Failin daha önce işlemiş olunan bir suçun delillerini gizlemek amacıyla veya bu suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla failin kasten öldürme suçunu işlemesi hali suçun nitelikli hali olarak değerlendirilmekle beraber failin bu madde kapsamında belirtilen diğer suçu kendisinin işleyip işlemediğinin bir önemi bulunmamaktadır. Bir başkasının dahi işlediği suçun delillerini ortadan kaldırmak veya başkasının işlediği suçu kolaylaştırmak amacıyla ve kendisi veya başkasının yakalanmaması için kasten öldürme suçunu işlemesi yine suçun nitelikli hali kapsamında yer almaktadır.

Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme suçu

Fail daha önce işlemeyi amaçladığı bir başka suçu işleyememenin vermiş olduğu kızgınlık veya öfke ile hareket ederek kasten öldürme suçunu işlemesi halinde kasten öldürme suçunun nitelikli hali kapsamında değerlendirilmekle beraber maktul ile failin daha önce işleyemediği suç arasında bir bağ bulunması gerektiği yani failin işleyemediği önceki suçu maktulün bir eylemi neticesinde gerçekleştirememesi gerekmektedir.

Kan gütme saikiyle öldürme

Halk arasında daha çok kan davası olarak tabir edilen öldürme şeklidir. Suçun işlenme amacının altında daha çok öc alma kastı güdüldüğü failin bu şekilde hareket ettiği ve kasten adam öldürme suçunda en öncelikli amacının bu olduğu yönünde gerçekleşen kasten adam öldürme şeklidir. Failin daha önce öldürülen maktul ile kendi arasında herhangi bir akrabalık bağı olup olmadığı suçun nitelikli hali için önem arz etmemekle  beraber failin bu yönde hareket etmesi suçun nitelikli hali için yeterli görülmektedir. Failin daha önce işlenin bir kasten öldürme suçunda duyduğu üzüntü veya öc alma duygusu ile hareket etmesi suçun bu nitelikli halinin oluşması için yeter bir olgudur. Her ne kadar ilkel bir topluma mahsus bir hareket tarzı olarak görülmekte ise de; maalesef halen ülkemizde bu şekilde işlenen suçların varlığı mevcuttur.

Töre saikiyle öldürme

Töre; Bir toplamda belirli bir süre içinde gelen kaynağı daha çok gelenek ve göreneklere dayanan yazılı olmayan kurallardır. Bu şeklide kasten öldürme suçunda fal, maktulün bu kurallara aykırı davrandığı düşüncesi ile bir bakıma maktulü cezalandırmak amacı ile hareket etmektedir. Töre cinayetlerinde genellikle fail ile maktul arasında bir akrabalık bağı bulunmakla beraber maktul çoğunlukla kadın veya çocuklardan oluşmaktadır. Fail daha çok töre çerçevesinde üzerinde kurulan baskıdan kurtulmak amacı ile üzerine atılı suçu işlemektedir.

NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇU CEZASI

Failin üzerine atılı kasten öldürme suçunu yukarıda belirtilen suçun nitelikli hali kapsamında işlemesi halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten Öldürme Suçu ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?