tr

İnternet Yoluyla Tehdit Şantaj Suçu

06.10.2022
5
İnternet Yoluyla Tehdit Şantaj Suçu

İnternet yoluyla tehdit şantaj suçu, internet kullanımının günümüzde artmış olması nedeniyle internet vasıtasıyla işlenebilen suçlar her geçen gün artmaktadır. Bu suçlardan bazıları da internet yoluyla tehdit ve şantaj suçlarıdır. Kanun koyucu tehdit ve şantaj suçları için suçun internet yoluyla işlenmesinin nitelikli hali veya daha ağır cezayı gerektiren halleri arasında düzenlememiştir. İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçu başlıklı yazımızda bu suçların internet üzerinden işlenmesi halinde; failin tespiti, mağdurun şikayet hakkı ve izlenecek yollar tehdit ve şantaj suçunun unsularını ve fail hakkında yasada öngörülen ceza miktarlarını açıklayacağız.

Tehdit ve şantaj suçları işleniş biçimleri bakımından oldukça benzerlik göstermektedir. Bu nedenle internet yoluyla tehdit ve şantaj suçlarında her iki suçun öncelikle birbirinden ayrımının yapılması gerekmektedir.

Tehdit ve Şantaj Suçu Ayrımı

Her iki suç da 5237 sayılı TCK’nın kişi hürriyetine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Ancak tehdit suçunda genel olarak fail mağdurdan herhangi bir menfaat veya çıkar talebi olmaksızın hareket etmekte iken şantaj suçunda fail mağdurdan bir menfaat veya çıkar temini amacı ile hareket etmektedir. Şantaj suçunda failin öncelikli amacının haksız bir çıkar sağlama olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ayrım internet yoluyla tehdit ve şantaj suçu içinde geçerlidir. Bir bakıma şantaj suçunda tehdit unsuru bir araç olarak kullanılmaktadır.

Tehdit ve şantaj suçunun ayrımının daha iyi anlaşılması için Yargıtay 4. Ceza dairesinin 11.03.2021 tarih ve 2018/2093 Esas, 2021/8875 sayılı kararında;

“… Sanığın mahkemece savunması alınmadan, mağdura gönderdiği mesajda söylediği iddia ve kabul edilen “seni ve eşini internetten takip ediyorum, evlenmişsin, hayırlı olsun, senden bir şey isteyeceğim, eğer bunu yapmazsan olacaklardan ben sorumlu değilim vereceğim hesap numarasına 4.000 TL yatıracaksın, bunu senden borç olarak istiyorum” şeklindeki sözlerin TKC 107/2 maddesinde tanımlanan şantaj suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle sanığın eyleminin sair tehdit suçunu oluşturduğunun kabulü ile şikayet yokluğundan düşme kararı verilmesi kanuna aykırı …”

İnternet Yoluyla Tehdit Suçu Cezası

TCK Madde 106/1;  Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

TCK Madde 106/2;  Tehdidin;

  1. Silahla,
  2. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TCK Madde 106/3; Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

İnternet yoluyla tehdit suçu genel olarak, sosyal medya hesapları (facebook, twitter, instagram vs) üzerinden, e-posta yoluyla, ya da whatsapp gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak TCK 106/2-b maddesinde belirtilen “Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle” suçun işlenmesi mümkün olabilmektedir. Fail daha çok sahte sosyal medya hesabı olarak bilindiği şekilde gerçek kimliğini saklamak suretiyle üretmiş olduğu hesap ile mağduru tehdit etmesi sosyal medya üzerinden tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren halleri arasında sayılabilmektedir.

İnternet Yoluyla Tehdit Suçu Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin internet yoluyla tehdit suçuna ilişkin vermiş olduğu 01.04.2013 tarih ve 2011/13047 esas, 2013/9395 sayılı kararında;

“Sanığın, … elektronik posta adresini kullanarak katılana tehdit içerikli elektronik posta gönderdiği iddiasıyla açılan davada; elektronik posta gönderisinin, sanığa ait internet kafeden gönderildiğinin IP adresi ile tespit edilmesi, aynı elektronik posta adresi hesabının oluşturulması sırasında elektronik posta hizmeti veren şirkete beyan edilen kimlik bilgilerin de doğru olmadığının anlaşılması karşısında; elektronik posta adresi oluşturulurken kullanılan IP adresinin ve kullanılan telefon numarasının, elektronik posta adresinin aktive edilmesi için mynet adlı internet sitesine verilen … şeklindeki elektronik posta adresinin aktif olup olmadığının, aktif ise bu adresin hangi IP adresini ve telefon numarasını kullandığının, sahibinin kim olduğunun, … adındaki elektronik posta adresinin başka hangi adreslere elektronik posta gönderdiği ya da aldığının, elektronik posta gönderilen ya da alınan adresleri kimin kullandığının, … adresi alınırken mynet sitesine verilen …5 numaralı telefonun suç tarihi itibari ile aktif olup olmadığının aktif ise kime ait olduğu ve görüşme yaptığı diğer kullanıcıların kimliklerinin tespiti için, dosyadaki tüm bilgiler Türkiye İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilerek yapılan araştırma sonucuna göre, tespit edilmesi halinde diğer kişiler de dinlenip … elektronik posta adresini kullanan kişinin kim olduğu saptanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi, kanuna aykırı …”

Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu Cezası

Sosyal medya üzerinden tehdit suçu cezası için 5237 sayılı TCK’da ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır. TCK 106/1 maddesinde suçun temel şekli düzenlenmiş olup fail hakkında “altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” öngörülmüştür. Sosyal medya üzerinden tehdit suçu sırasında suçun TCK 106/2 maddesinde belirtilen daha ağır cezayı gerektiren halleri gerçekleşmesi halinde fail hakkında bu madde gereğince hüküm verilecektir.

İnternet Yoluyla Şantaj Suçu Cezası

TCK Madde 107/1; Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

TCK Madde 107/2; Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Sosyal Medya Üzerinden Şantaj Suçu

Şantaj suçunun düzenlendiği TCK 107/1 ve TCK 107/2 maddelerinde belirtilen söylemlerin e-posta yoluyla, sosyal medya hesapları vasıtasıyla ya da whatsapp uygulaması üzerinden karşı tarafa iletilmesi sosyal medya üzerinden şantaj suçunu oluşturmaktadır.

İnternet Yoluyla Tehdit ve Şantaj Suçunda Failin Tespiti

İnternet yoluyla tehdit ve şantaj suçlarında suçun sosyal medya hesapları üzerinden işlenmesi ya da kullanılan hesapların bağlı bulunduğu içerik sağlayıcılarının genel olarak yurt dışı kaynaklı olması ve belirli suçlar haricinde adli makamlar dahi olsa kullanıcıların IP adresleri ve kimlik bilgilerini paylaşmamaları failin tespitini zorlaştırmakta ise de; imkansız hale getirmemektedir. Bu şekilde işlenen suçlarda genel olarak kolluk kuvvetleri içerisinde mevcut bilişim uzmanlarının yapmış olduğu bir takım inceleme ve araştırma sonucunda failin kimliği tespit edilebilmektedir.

Sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve şantaj suçlarında failin tespitine yönelik yapılacak işlemlere ilişkin Yargıtay 4.ceza dairesi 01.03.2018 tarih 2018/819 esas 2018/4172 sayılı kararında;

“Her ne kadar facebook, twitter, instagram isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe talepleri ABD adli makamlarının cevaplamadı, bu nedenle şüphelinin fiziki kimliğine ulaşılamadı, ilgili sitenin bağlı olduğu internet servis sağlayıcılarının ve yer sağlayıcılarının yurt dışı kaynaklı olduğu ve yabancı ülke şirket ve sunucularının kullanılması nedeniyle elektronik delil elde etme imkanının da mevcut olmadığı, bilişim suçlarının yapısı gereği internet ortamında elde edilebilecek delillerin yokluğu şüpheli ya da şüphelinin teşhis edilememesi halinde başka türlü delil elde etme olanağının bulunmadığı, bu aşamada soruşturmanın devamı halinde yeni delillere ulaşmanın teknik ve hukuki açıdan mümkün olmadığı müştekinin şikayetine konu edindiği olay ile ilgili olarak şüpheli yada şüphelilere ulaşılmasına imkan veren hiçbir delil de sunmadığı gerekçeleriyle şikayetçinin iddialarının soyut nitelikte kaldığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; şüphelinin facebook adlı sosyal paylaşım sitesindeki profil bilgilerinin ve diğer hususların araştırılarak şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmeye çalışılması, ABD adli makamlarıyla istinabe yapılması ve sonucuna göre şüphelinin hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekirken eksik soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu…”

Kararı ile failin tespitinin mümkün olduğu ancak bu konuda gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

İnternet Yoluyla Tehdit ve Şantaj Suçu Şikayet

Tehdit ve şantaj suçunda olduğu gibi suçun internet yoluyla ya da sosyal medya hesapları aracılığı ile işlenmesi halinde; internet yoluyla tehdit suçunun TCK 106/1 maddesi kapsamında kalması şikayete bağlı olmayın re’sen soruşturması gereken suçlardandır. Ancak TCK 106/1 maddesinde belirtilen basit tehdit suçu hakkında uzlaşma hükümleri uygulanmaktadır. İnternet yoluyla tehdit suçunun nitelikli hallerinin belirtildiği TCK 106/2 maddesinde belirtilen hallerde işlenmesi halinde suç yine şikayete bağlı olmayıp ayrıca uzlaşma kapsamında da değildir.

TCK 107/1 ve TCK 107/2 maddelerinde belirtilen şantaj suçu şikayete bağlı suçlardan olmayıp, ayrıca uzlaşma hükümlerini de uygulanmamaktadır. Soruşturulması resen yapılmaktadır. Bu nedenle internet yoluyla şantaj veya sosyal medya üzerinden şantaj suçları da şikâyete bağlı değildir.

Gerek internet yoluyla tehdit ve gerekse internet yoluyla şantaj suçları failin tespiti açısından bilişim hukuku alanı ile de ilgili olması nedeniyle bu konudaki şikayet ve davaların bilişim hukuku alanında uzman bir vekil tarafından takip edilmesi tarafların yararına olacaktır.

İnternet Yoluyla Tehdit ve Şantaj Suçunda Yargılama

TCK 106 ve TCK 107 maddelerinde düzenlenen her iki suçun ceza üst sınırları dikkate alındığında internet yoluyla tehdit ve şantaj suçlarını işleyen fail hakkında yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemelerindedir. Google ile sitemize ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?