tr

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

29.03.2022
58
Avukata Danışmak Ücretli Midir?

Avukata Danışmak Ücretli Midir? ile alakalı içeriğimize hoş geldiniz.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki danışmanlık hizmeti, yalnızca üniversitelerin 4 yıllık hukuk lisans programlarından birini tamamlamış, ardından zorunlu mesleki stajını yaparak avukatlık ruhsatnamesini almış avukatlar tarafından verilebilecek bir hizmet olup hukuk alanında özel ihtisas gerektiren, profesyonel bir hizmettir. Avukat olmayan kimselerin vereceği bilgiler veya yapacağı işler dönüşü olmayan hak kayıpları yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı hukuki iş ve işlemleriniz konusunda, alanında uzman avukatlardan hukuki danışmanlık hizmeti almanız son derece önemlidir.

Avukata Danışmak Ücretli Midir?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun, “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164. maddesi hükmüne göre her türlü hukuki iş, işlem ve danışma ücrete tabidir. Kimi istisnai hallerde ücret alınmadan iş yapılabileceği de düzenlenmiş ancak bu durumda avukatın bağlı bulunduğu baroya bunu bildirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere avukata danışma, konu hakkında hukuki görüş alma ücrete tabidir.

Avukatlık hizmeti karşılığında avukatlara verilecek ücretler, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) her yıl belirlediği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında olamayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da şudur. Tarife ile belirlenen miktar asgari bir tutarı göstermekte olup avukat bu miktarın üzerinde bir ücret ile de söz konusu hizmeti sunabilir. Kanuna, avukatların bağlı bulunduğu meslek örgütü kurallarına ve avukatlık meslek etiği kurallarına aykırı olarak ücretsiz danışma hizmeti vermek suretiyle haksız rekabete sebep olan avukat hakkında bağlı bulunduğu baro idari yaptırımlar uygulayabilir.

TBB’nin 2022 yılı için belirlemiş olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Danışmanlık Ücreti Almak Mümkün Müdür?

Hukuki yollara başvurması gerektiği halde mali olanakları elverişli olmayan kişilerin hak arama özgürlüğünden faydalanabilmeleri ve adil yargılanma haklarının yerine getirilebilmesi adına böyle bir imkan getirilmiştir.

Bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için “Barodan Nasıl Ücretsiz Avukat Talep Edilir / Adli Yardım” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Telefonda Avukata Ücretsiz Danışma Mümkün Müdür?

Yukarıdaki açıklamalarımızda gerekçeleriyle ve detaylıca avukata danışmanın ücrete tabi olduğu hususuna değindik. Bu durum danışmanın telefon ile yapılmasında da geçerli olup sunulan hizmet karşılığı ücret ödenmesini gerektirmektedir. Ücret karşılığı dahi olsa bizler telefon ile danışmanlık hizmetini sağlıklı bulmuyor, yüz yüze bir danışma hizmetinin çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz.

 

Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Dava ehliyetine sahip her kişi avukat tutmaksızın kendisi dava açıp açtığı davayı yürütebilir. Burada şu soru gündeme gelebilir. “Madem avukat tutmak zorunda değilim ve davamı kendim açıp yürütebiliyorum neden bir avukata vekalet vererek para harcayayım?” Yukarıda da kısmen bahsettiğimiz gibi avukatlık mesleği özel ihtisas gerektiren, profesyonel bir meslektir. Mesleğe ilişkin usul kurallarını ve incelikleri bilmediğiniz için ciddi hak kayıplarına uğrayabilirsiniz.

 

 

TBB 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

 

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ye Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 675,00 TL
Takip eden her saat için 405,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 1405,00 TL
Takip eden her saat için 695,00 TL
3. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) 1405,00 TL
Takip eden her saat için 655,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 1030,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 1350,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ye benzeri belgelerin hazırlanması 4100,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirket devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 2065,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 1030,00 TL
2. a)Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 1700,00 TL
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için 405,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ye imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 7615,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 3400,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 13875,00 TL
b) Duruşmalı ise 24000,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6. 6502 sayılı Kanunun 70  inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlarda için Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısmına göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise 925,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 2840,00 TL
2. Anonim şirketlerde 4255,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Kurum ye Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
1. 4255,00 TL
Takip edilen dava, takip ye islerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı yerlerinde, İcra ve İflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilse bile maktu ücrete bağlı hukuki yardımlara ödenecek ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranin geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 1140,00 TL
b) Duruşmalı ise 1405,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için iflas memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 1875,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ye taksim davaları için 4255,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise 2840,00 TL
b) Duruşmalı ise 3675,00 TL
5. Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 2550,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 900,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 1050,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ye duruşmalı işler için 1700,00 TL
4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 1700,00 TL
5 İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 1550,00 TL
6. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1550,00 TL
7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2175,00 TL
8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve infaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 2000,00 TL
9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 5200,00 TL
10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2550,00 TL
11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 7375,00 TL
12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10250,00 TL
13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 5100,00 TL
14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10250,00 TL
15. 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için, 2840,00 TL
16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 2550,00 TL
b) Duruşmalı ise 3890,00 TL
17. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için
a) İlk derece görülen davalar için 4220,00 TL
b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan davalar için 2550,00 TL
c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken salt işlemleri olan işler için 5100,00 TL
18. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
a) Duruşmasız ise 4500,00 TL
b) Duruşmalı ise 7425,00 TL
19. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 7425,00 TL
20. Danıştay’da ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 4500,00 TL
b) Duruşmalı ise 7425,00 TL
21. Yargıtay, Danıştay ye Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 3815,00 TL
22. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 4500,00 TL
23. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 15750,00 TL
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde 7425,00 TL
Duruşmasız işlerde 4500,00 TL
c) Diğer dava ve işler 9280,00 TL
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 35.000,00 TL icin % 15,00
2. Sonra gelen 45.000,00 TL için % 13,00
3. Sonra gelen 80.000,00 TL için % 9,50
4. Sonra gelen 240.000,00 TL için % 7,00
5. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 5,00
6. Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3,50
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,80
8. 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 1,00

Avukata Danışmak Ücretli Midir? ile alakalı içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunlar gibi konulara ulaşım sağlamak için sitemiz üzerinden veya Google arama motoru üzerinden arama sağlayabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Fırat ACAY
Fırat ACAY
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?